Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

MDK opracowuje własne programy i plany pracy. Główne zadania programowe MDK oparte są na prowadzeniu i rozwijaniu tych form edukacji kulturalnej, które w szczególności służą pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, promowaniu twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Do głównych zadań programowych MDK należy:

 • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • zbliżenie i integracja europejska młodzieży przy jednoczesnym działaniu na rzecz poszanowania kultury narodowej,
 • tworzenie pracowni twórczych,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu nauki i edukacji artystycznej,
 • dokumentowanie działalności MDK oraz innych placówek oświatowych i instytucji artystycznych w dziedzinie edukacji kulturalnej,
 • przygotowanie i realizowanie edukacyjnych programów i imprez artystycznych,
 • tworzenie integracji z niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie działalności kulturalnej
 • realizacja nauczycielskich i uczniowskich projektów artystycznych oraz samorządowych,
 • promowanie twórczości nauczycieli i uczniów,
 • promowanie propozycji programowych placówek i instytucji kultury,
 • popularyzowanie oraz dokumentowanie nowatorskich metod działania w dziedzinie edukacji kulturalnej i profilaktyki społecznej,
 • ochrona edukacyjnych dóbr kultury,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
 • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami uprawnionymi do działalności w zakresie oświaty, kultury i profilaktyki społecznej,
 • współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, samorządem lokalnym, wydawnictwami, organizacjami pozarządowymi,
 • MDK może realizować inne zadania oświatowo – wychowawcze zlecone przez organ prowadzący. 

Placówką kieruje dyrektor

KOMPETENCJE DYREKTORA:

 • kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,
 • podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar dla wychowanków po zasięgnięciu opinii członków rady pedagogicznej
  10) powierzenie stanowiska wicedyrektora placówki oraz innych stanowisk kierowniczych po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej
  11) ustalanie zakresu kompetencji i czynności wicedyrektora,
  12) wstrzymanie wykonywania uchwał stanowiących rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, zawiadomienie organu prowadzącego placówkę oraz sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwał,
  13) wykonywania innych działań wynikających z przepisów.

   
Pokaż informacje o artykule