Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

MDK jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy finansowaną przez organ prowadzący, w ramach zatwierdzonego planu finansowego na każdy rok.

MDK tworzy środki na rachunku dochodów wydzielonych na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe. MDK uzyskuje wpływy z własnej działalności, darowizn oraz z dotacji celowych.

Decyzje w sprawie przeznaczenia środków budżetowych określonych w planie finansowym podejmuje dyrektor MDK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mienie użytkowane przez MDK jest własnością m.st. Warszawy.

Pokaż informacje o artykule